Publication History of Daiku no Gen-san: Kachikachi no Tonkachi ga Kachi